2016-03-08

Ἡ γυνή... αὕτη μεγάλή ἀφανής.

  •        Alia Cándida, matrona hispano romana, dueña de un negocio de compra y venta de esclavos que nació en Laminium en la provincia de Ciudad Real.
  •        Agnócide,  se vistió de hombre y marchó a Alejandría para estudiar obstetricia y ginecología con Herófilo un médico que hacía disecciones anatómicas en público. Algunos la consideraban una bruja.

“… y ha oído que Aglaocice la hija de Hegétor de Tesalia, por ser experta en eclipses de luna llena y por conocer de antemano el tiempo en que sucede que la luna es obscurecida por la sombra de la tierra, engañaba y convencía a las mujeres de que ella hacía bajar la luna.”
 Plutarco, Deberes del matrimonio 48 (145 C-D), en Obras morales.

  • Antióquida de Tlos, amiga de Galeno, especialista en artritis y en enfermedades del bazo.
  • María la Hebrea, inventora  entre otras cosas del "balneum mariae" para calentar lentamente las sustancias o mantenerlas a una temperatura constante.2016-02-15

ὌΡΝΙΣ ΚΑΙ ΧΕΛΙΔΩΝ. ESOPO TEXTO.

LA GALLINA Y LA GOLONDRINA.

Ὄρνις ὄφεως ὠὰ εὑροῦσα, ταῦτα ἐπιμελῶς ἐθέρμαινε καὶ μετὰ τὸ θερμᾶναι ἐξεκόλαψε. Χελιδὼν δὲ θεασαμένη αὐτὴν ἔφη· Ὦ ματαία, τί ταῦτα ἀνατρέφεις ἅπερ, ἂν αὐξηθῇ, ἀπὸ σοῦ πρώτης τοῦ ἀδικεῖν ἄρξεται;Οὕτως ἀτιθάσσευτός ἐστιν ἡ πονηρία, κἂν τὰ μάλιστα εὐεργετῆται.


2016-02-14

AMOR!


ἦ γὰρ ἔρωτι πολλάκις ὦ Πολύφαμε
 τὰ μὴ καλὰ καλὰ πέφανται.

Y es que muchas veces, Polifemo, el amor hace parecer bello lo que no lo es.

(Teócrito, Idilios VI)

Ἔρωτι μέν νυν ὅστις ἀντανίσταται
πύκτης ὅπως ἐς χεῖρας, οὐ καλῶς φρονεῖ·

Quien con Eros se enfrenta de cerca, como un púgil, no razona con cordura.


(Sófocles , Traquinias 441)

   φιλίας θνητοὺς ἀνακίρνασθαι
 καὶ μὴ πρὸς ἄκρον μυελὸν ψυχῆς, 
 εὔλυτα δ' εἶναι στέργηθρα φρενῶν
 ἀπό τ' ὤσασθαι καὶ ξυντεῖνα·


Los mortales debían concebir entre sí cariños moderados y 
no hasta el tuétano de sus almas; y los afectos del corazón 
deberían ser más flexibles para soltarlos o anudarlos más 
intensamente.

(Eurípides, Hipólito 254)


ὥσπερ οὖν [εἴ] τις ἄπειρος ὢν δίψους τοῦ πιεῖν οὐκ ἂν ἀπολαύοι, οὕτω καὶ ὁ ἄπειρος ὢν ἔρωτος ἄπειρός ἐστι τῶν ἡδίστων ἀφροδισίων. 

Igual que uno sin experimentar la sed no podría disfrutar de la bebida, así también el que no experimenta amor tampoco disfruta de los placeres del amor más agradables.

(Jenofonte, Hierón I 30)