2010-11-03

Χὴν χρυσοτόκος

Muy pronto en animación para repasarla , de momento dejo el texto.


Ἑρμῆς θρησκευόμενος ὑπό τινος περιττῶς χῆνα αὐτῶι ἐχαρίσατο ὠὰ χρύσεα τίκτουσαν· ὁ δὲ οὐκ ἀναμείνας τὴν κατὰ μικρὸν ὠφέλειαν, ὑπολαβὼν δὲ, ὅτι πάντα τὰ ἐντὸς χρύσεα ἔχει ὁ χὴν, οὐδὲν μελλήσας ἔθυσεν αὐτήν. Συνέβη δ᾿ αὐτὸν μὴ μόνον ὃ προσεδόκησε σφαλῆναι, ἀλλὰ καὶ τὰ ὠὰ ἀποβαλεῖν· τὰ γὰρ ἐντὸς πάντα σαρκώδη εὗρεν. Οὕτως πολλάκις οἱ πλεονέκται δι᾿ ἐπιθυμίαν πλειόνων καὶ τὰ ἐν χερσὶν ὄντα προΐενται.

3 comentarios:

Michael Toora dijo...

¿Y la moneda de los chinos? Seguro que está en alza.

Teresa dijo...

Hola!
Me podriais decir las fábulas que caen este año en selectividad,es que yo aprobé en septiembre y no me presenté a selectividad y queria saber que fábulas entran este año si me las podeis decir os lo agradecería mucho.
un saludo.
Teresa.

Isabel dijo...

Lo mejor es que te pongas directamente en contacto con tu antigu@ profesor@ de griego, porque hay cambios con respecto al examen del año pasado.
Un saludo.